Özel Teknelerin Kayıt İşlemleri.......

Konu, 'Tebliğler' kısmında Yakamoz tarafından paylaşıldı.

 1. Yakamoz

  Yakamoz MUSTAFA

  Mesajlar:
  880
  Şehir:
  İSTANBUL==TRABZON
  Favori Kamış:
  LINEAEFFE OYSTER CAST KAMIŞ 3.90
  Favori Makine:
  OKUMA TRAVERTINE TR55 MAKİNE
  En İyi Avı:
  DOSTLARIM
  Arkadaşlar özel teknelerle balık avı yapan arkadaşlarımızın yaptırmaları gereken resmi kayıt işlemlerine ait yasa yönergesi ile ilgili mevzuatı konu alan yazıyı sizlerle paylaşacağım umarım yardımcı olur.  ÖZEL TEKNELERİN KAYIT, BELGELENDİRME VE DONATIMINA İLİŞKİN YÖNERGE

  Amaç

  Madde 1–– Bu Yönerge, özel teknelerin kayıt, belgelendirme ve donatılması ile

  taşıyacakları asgari emniyet teçhizatının belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.  Kapsam

  Madde 2–– Bu Yönerge, Amatör Denizci Yönetmeliği’nde tanımlanmış özel

  tekneler ile bunları sevk ve idare edecek kişileri kapsar.  Dayanak

  Madde 3–– Bu Yönerge, 1/7/2004 tarih ve 25509 sayılı Resmi Gazete’de

  yayımlanarak yürürlüğe giren Amatör Denizci Yönetmeliğinin Değişik 22 nci maddesi

  hükmüne dayalı olarak hazırlanmıştır.  Genel Esaslar

  Madde 4–– Bu Yönergenin amacına uygun olarak genel esaslar aşağıda

  belirtilmiştir;

  a) Özel tekneler, Türk vatandaşı kişiler ile Türkiye’de oturma izni almış olan

  yabancı uyruklulara ve su sporlarında faaliyeti olan Türkiye’de kurulu dernek ve vakıflara

  aittir.

  b) Özel tekneler, kiraya verilemezler, gelir elde etmek amacıyla kullanılamazlar.

  Bir özel teknenin gelir elde etmek amacıyla kullanılmak istenmesi halinde kaydı “ticari”

  olarak değiştirilir ve ilgili mevzuat uygulanır.

  c) Özel teknelerin yurt dışına çıkış işlemlerinde Yat Turizmi Yönetmeliğinin ilgili

  hükümleri uygulanır.

  d) Özel tekne sahipleri her hangi bir kooperatif, kulüp, dernek veya federasyon

  gibi kuruluşa üye olmak zorunda değildir.

  e) Özel tekneler adına “Özel Tekne Belgesi” düzenlenir (EK-1). Bu tekneler;

  bölge, mesafe ve zaman sınırı olmaksızın bu belge ile tekne sahibi sorumluluğunda

  seyrederler.

  f) Bu Yönerge yayımlanmadan önce “özel yat, özel tekne, amatör balıkçı teknesi,

  özel sürat teknesi v.b. veya diğerleri” adı altında belgelendirilmiş tekneler için sahipleri,

  Bölge Müdürlüğü/Liman Başkanlığına dilekçeyle başvurarak, tonilato belgelerinin

  asıllarını iade etmeleri neticesinde bu teknelere Özel Tekne Belgesi düzenlenir.

  g) Boyları 24 metreden büyük tekneler ile gemi siciline kaydedilmeleri

  sahiplerince talep edilen özel tekneler, adlarına Tonilato Belgesi düzenlenmek koşuluyla

  belgelendirilirler. Boyları 24 metreden büyük özel yatlar “Gemilerin Gemiadamları ile

  Donatılmasına İlişkin Yönerge”nin yatlarla ilgili (8) sayılı çizelgesi uyarınca donatılır.

  h) Özel teknelere ait servis botları, teknenin çevresindeki emniyetli göz sahası

  içerisinde yeterlik belgesi ve tekne belgesi olmadan kullanılabilir.

  ı) Özel tekneler en az Amatör Denizci Belgesi sahibi kişi tarafından sevk ve idare

  edilir.

  i) Özel teknelerin baş omuzluklarına tekne adı, kıç tarafta uygun bir yere de tekne

  adı ve kayıt limanı yazılır. Harflerin boyu 10 cm.den küçük olamaz. Harfler, okunaklı ve

  teknenin gövde rengine zıt renkte olmalıdır.

  j) Gezi ve sportif amaçlı olarak mürettebatsız (bare-boat) kiralanmış ticari yatlar

  da amatör denizci belgesi ile kullanılabilir. Ancak, bu şekilde kullanılan ticari yatlarda 60

  günü aşmayan bir süreyle düzenlenmiş kira sözleşmesi seyir sürecinde bulundurulmak

  zorundadır  Ölçü ve Kayıt

  Madde 5–– Özel tekneler, 4/5/1967 tarih ve 12589 sayılı Resmi Gazete’de

  yayımlanan Ticaret Gemilerinin Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliği’ne göre üç boyut kuralı

  uygulanarak ölçülür. Bu ölçümde aşağıda belirlenen hususlar uygulanır;

  a) Bölge Müdürlüğü merkezli limanlarda Bölge Müdürlüğü Gemi Sörvey Kurulu,

  diğer limanlarda Liman Başkanlıkları ölçü ve kayıt işlemini yapar.

  b) Tekne, sahibinin ilgili birime başvurması üzerine bulunduğu yerde ölçülür.

  Başvuru dilekçesine teknenin fotoğrafı veya prospekti ile tekne ve motor faturaları

  eklenir.

  c) Özel tekne kayıtları, Bölge Müdürlüğü/Liman Başkanlığı tarafından yeni

  açılacak ayrı bir teknik kütük defterinde her tekneye ayrı bir kayıt numarası verilerek

  tutulur. Bu durumda, mevcut teknelerin eski kütük kayıtları kapatılır.  Belgelendirme

  Madde 6–– Özel teknelerin belgelendirilmesinde aşağıda belirlenen hususlar

  uygulanır;

  a) Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış “Özel Tekne Belgesi” (Certificate for

  Private Craft) Bölge Müdürlüğü/Liman Başkanlığı tarafından düzenlenir ve bu işlem için

  herhangi bir harç alınmaz.

  b) Özel Tekne Belgesi, kayıp ve aşınma halleri hariç içindeki bilgiler

  değişmedikçe süresiz olarak geçerlidir.

  c) Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yönünden özel teknelerin vergileri, vergi

  dairelerince takip edilir. Vergilendirmeye yönelik bildirim, Özel Tekne Belgesini

  düzenleyen birim tarafından belgenin fotokopisi bir üst yazı ile ilgili vergi dairesine

  gönderilerek yapılır.

  d) Teknelerin sahip değişikliği sonucu Özel Tekne Belgesi düzenlenebilmesi için

  ilgili vergi dairesinden teknenin vergi borcu olmadığına dair yazı talep edilir.  Özel Teknelerin Donatımı

  Madde 7–– Özel teknelerin donatımında;

  a) Özel tekneler en az Amatör Denizci Belgesi (ADB) veya Usta Gemici ve üstü

  yeterlik belgesi sahibi bir kişinin sevk ve idaresinde seyre çıkarlar. Ancak, 16 yaşından

  küçük ADB sahibi kişilerin sevk ve idare ettiği teknede 16 yaşından büyük uygun ehliyetli

  en az bir kişi bulunacaktır. ADB bir gemiadamı yeterlik belgesi değildir. Bu belge ile her

  türlü tekne, özel veya ticari yat ile ticaret ve balıkçı gemilerinde gemiadamı sıfatıyla

  çalışılamaz.

  b) Ulusal ve uluslararası yarış sınıfı tekneler (motorsuz, yelken veya kürekle

  hareket eden, Optimist, Laser, Fin, 470, Pirat, Dragon, Windsurf gibi), sınırları

  belirlenmiş alanlar içinde eğitim, antrenman veya yarış amacıyla kullanılırken ADB

  yeterliliği gerekmez.

  c) Bir özel tekne, sahibi tarafından başkalarına, tekne sahibi dernek veya vakıf ise

  bunların üye ve sporcularına “Yetki Yazısı” (EK-2) ile geçici olarak verilebilir. Yetki

  yazısı seyir süresince teknede bulundurulur ve yetki devredilen kişi en az amatör denizci

  belgesi veya usta gemici ve üstü yeterlik belgesine sahip olmak zorundadır.  Asgari Emniyet Teçhizatı

  Madde 8–– Özel teknede bulundurulacak asgari emniyet teçhizatı Özel Tekne

  Belgesi’nde belirtilmiş olup, eksik veya kullanım süresi geçmiş teçhizat ile sefere

  çıkılmaz.  Denetim

  Madde 9–– Özel teknelerin seyir esnasında denetlenmeleri ilgili hükümler

  çerçevesinde yapılır.  Yürürlülükten Kaldırılan Mevzuat

  Madde 10–– 16/7/2004 tarih ve 1647 sayılı Bakan Olur’u ile yürürlüğe giren

  Amatör Özel Teknelerin Donatımına İlişkin Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.  Yürürlük

  Madde 11–– Bu Yönerge Bakanlık Makamının onay tarihinde yürürlüğe girer.  Yürütme

  Madde 12–– Bu Yönerge hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu

  Bakan yürütür.  EK-2  Yetki Yazısı

  Sahibi bulunduğum ............... limanı ............. kayıt numaralı .............. isimli özel teknemi

  .............../............... tarihleri arasında ....................limanından ................... limanına

  yapılacak seferde tekneyi sevk ve idare etmeye, yasal sorumluluğum devam etmek

  kaydıyla ................. T.C. kimlik numaralı bay/bayan ....................... yetkilidir. Yetkili kişi

  ile aramızda bir,

  a) Hizmet sözleşmesi yoktur.

  b) Hizmet sözleşmesi vardır.

  Yer ve tarih:

  ...........................................................................................................................

  Tekne sahibi Yetkili kişi

  Adı, Soyadı, Adresi, İmzası Adı, Soyadı, Adresi, İmzası

  Yeterlilik Belgesi ve No:  EK-2 için açıklama

  Bu yazı bir özel teknenin sahibi dışında kişi veya kişilerce amacına uygun olarak kullanılacak olması halinde düzenlenir. Dernek ve vakıfların adlarına kayıtlı tekneleri üyeler ve sporcular da bu belge ile kullanırlar. Örneğin bir özel teknenin bir geziden veya katıldığı bir yarıştan getirilmesi veya gezi veya yarışın başlayacağı limana götürülmesi, tekne sahibinin rahatsızlık veya bir başka nedene dayalı olarak teknesinde bulunamaması, ender de olsa teknesini gezmek veya yarışmak amacıyla bir dost veya akrabasına makul bir süre için emanet etmesi gibi haller yanında tekne sahibi kişi ADB sahibi olmayabilir veya olmak istemeyebilir veya sağlığı ADB almasına uygun değildir veya ADB sahibi olmasına rağmen kullanım sorumluluğunu üstlenmek istemeyebilir ve süreli veya süresiz bir hizmet sözleşmesine bağlı olarak kaptan sıfatıyla bir gemiadamı yeterlik belgesi sahibi kişiyi istihdam edebilir. Yazının noter veya liman başkanı tarafından tasdikli olmasına gerek yoktur, tekne sahibi ile yetki verilen kişinin ıslak imzalarını taşıması yeterlidir. Tekne sahibi ile yetkili kişi arasında bir hizmet sözleşmesi varsa ve bu sözleşme sadece bir sefere ait değilse, yetki yazısına seferin süresi ve limanları yazılmaz. Bu yazının daktilo veya bilgisayarda yazılmış olması gerekmez, okunaklı yazılması yeterlidir.
  KAYNAK:www.denizce.com/