Sualtı Sporları, Cankurtarma, Sukayağı ve Paletli Yüzme Federasyonu Aletli Dalış Yöne

Konu, 'Zıpkınla Balık Avcılığı' kısmında Birahas tarafından paylaşıldı.

 1. Sualtı Sporları, Cankurtarma, Sukayağı ve Paletli Yüzme Federasyonu Aletli Dalış Yönetmeliği

  02.07.2003 tarih ve 25156 sayılı Resmi Gazete.
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
  Amaç
  Madde 1 —Bu Yönetmeliğin amacı; ülke karasularındaki denizler ve içsularda gerçekleştirilecek tüm sportif amaçlı aletli ve aletsiz dalışlarda ve dalışta uzmanlık eğitimlerinde uyulacak kuralların düzenlenmesi, dalış organizasyonları ve eğitimleri düzenleyen dalış merkezleri, federe spor kulüpleri ve üniversitelerin sualtı birimlerinin uyacakları standartların ve dalıcılıkla ilgili tüm esas ve usulleri belirlemektir.
  Kapsam
  Madde 2 — Bu Yönetmelik, sualtı faaliyetleri ile ilgili olarak dalış merkezleri, federe spor kulüpleri ve üniversitelerin sualtı birimlerinin ve dalıcıların güvenli dalış açısından uyacakları ön koşul ve standartlar ile bu birimler ve dalıcıların denetlenme ve yetkilendirilme esas ve usullerini kapsar.
  Dayanak
  Madde 3 — Bu Yönetmelik, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
  Tanımlar
  Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;
  Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,
  Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,
  Federasyon: Sualtısporları, Cankurtarma, Sukayağı ve Paletli Yüzme Federasyonunu,
  Federasyon Başkanı: Sualtısporları, Cankurtarma, Sukayağı ve Paletli Yüzme Federasyonu Başkanını,
  CMAS: Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonunu,
  Dalış Kurum ve Kuruluşları: Dalış merkezi, federe spor kulübü ve üniversitelerin sualtı birimlerini,
  Dalış Merkezi: Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer alan spor faaliyetlerini yapabilmek amacıyla Türk Ticaret Kanununda tanımlanmış ticari şirket, ortaklık yada özel kişi statüsünde bulunan, aynı statü ve amaçlarla fiilen dalış yaptıran ve/veya dalış eğitimi veren özel sualtı sporları merkezlerini,
  Federe Spor Kulübü: Dernekler Kanununa göre kurulmuş, Genel Müdürlükçe tescili yapılmış spor kulübünü,
  Üniversite Sualtı Birimi: Üniversitelerin kamu tüzel kişiliği ve denetimi altında, kendi bünyelerinde sualtı ile ilgili amatör faaliyet gösteren öğrenci toplulukları ve kulüplerini veya araştırma merkezleri ile enstitülerini,
  Dalıcı: Federasyonun 1, 2 veya 3 yıldız dalıcı lisanslarından birine sahip ve lisans seviyesinin sınırları içerisinde SCUBA ile dalış yapan veya eğitmen dalıcı nezaretinde eğitim dalışı yapan kişiyi,
  Eğitmen Dalıcı: Federasyonun 1, 2 veya 3 yıldız eğitmen lisanslarından birine sahip ve lisans seviyesinin sınırları içerisinde SCUBA ile dalış yapan ve/veya yaptıran ve eğitme yetkisine sahip olan kişiyi,
  Kurs Direktörü: Federasyon tarafından her yıl bir kez düzenlenen rehber dalıcı ve/veya 3 yıldız eğitmen dalıcı kurslarını Federasyonun görevlendirmesi ile kendi alt eğitmen dalıcı kadrosunu oluşturarak yönetebilecek bilgi ve tecrübe düzeyindeki kurs direktörü unvanını almış 3 yıldız eğitmen dalıcıyı,
  SCUBA Dalışı: Bağımsız aletli dalış donanımı ile yapılan dalışları,
  Eğitim Dalışı: Dalıcı adaylarının ve her seviyedeki dalıcıların, eğitim alınan kurumda sözleşmeli çalışan eğitmen dalıcılar nezaretinde sertifika seviyelerinin yükseltilmesi amacıyla düzenlenen dalışları,
  Sportif Dalışlar: Sualtı dünyasını tanımak, sualtı canlılarını ve tabiatını gözlemlemek ve dalış tecrübesini arttırmak amacıyla düzenlenen dalışları,
  Sportif Faaliyet:Yarışma öncesi, sonrası ve yarışma anında yapılan sporla ilgili faaliyetler ile kamp, kurs, seminer, eğitim çalışmaları, dalıcı brövesi alma ve bröve seviyesini yükseltme amacıyla yapılan dalışları,
  ABC Dalış: Alete bağımlı olmaksızın nefesle yapılan serbest dalışları,
  Dalış Bildirim Formu: Dalış kurum ve kuruluşlarının dalışa başlamadan en az bir saat önce, verildiği güne ait tüm dalışları kapsamak üzere, güvenlik amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığına (eğer o bölgede Sahil Güvenlik birimleri yok ise Jandarma Karakollarına) verdikleri ve dalış yapacak olan dalıcıların ya da dalıcı adaylarının adı, soyadı, doğum tarihi, uyrukları, bröve seviyeleri ve dalış yapılacak güzergahların yazılı olduğu, Federasyon tarafından örneği hazırlanarak dağıtılan matbu listeyi,
  Federasyon Temsilcisi: Federasyon kurslarına, yarışmalarına ve organizasyonlarına Federasyon tarafından gözlemci olarak görevlendirilen kişiyi,
  İl Temsilcisi: Federasyon il spor dalı temsilcisini,
  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM
  Esas Hükümler
  Dalış Çeşitleri
  Madde 5 — Sportif dalışlar iki çeşittir:
  a) ABC Dalış: Hiçbir harici hava kaynağı olmadan sadece nefes gücü ile palet, maske ve şnorkel kullanılarak yapılan dalıştır. İlave hava kaynağı dışında kullanılan diğer malzeme dalışın aletsiz olma özelliğini değiştirmez.
  b) Aletli Dalış: Sualtında bulunduğu derinliğin ortam basıncına uygun basınçta hava veya değişik karışımlı gazlarla soluma imkanı veren donanımla yapılan dalıştır.
  1) Bağımsız Aletli Dalış (SCUBA): Sualtı ortam basıncına uygun basınçta solumaya imkan veren donanıma ait, hava/karışım gaz ikmal kaynağının, dalıcının kuşandığı yüksek basınçlı tüple yapılan dalıştır.
  2) Yüzeye Bağımlı Aletli Dalış: Sualtında ortam basıncına uygun basınçta solumaya imkan veren donanımın hava ikmalinin, yüzeyden özel bir donanım ile yapıldığı dalıştır.

  Dalış Esnasında Kullanılabilecek Malzemeler
  Madde 6 — Palet, patik, maske, şnorkel, dalış elbisesi, eldiven, ağırlık kemeri, kurşun ağırlık, basınçlı hava tüpü, regülatör, yedek hava kaynağı (ahtapot), denge yeleği, tüp basınç göstergesi (manometre), derinlik göstergesi, zaman saati, dalış bilgisayarı, su geçirmez dekompresyon cetveli, sualtı yazı tahtası, bıçak, pusula, fener, dalış bayrağı olan şamandıra, flaşör, kimyasal ışık çubukları ve yukarıda sayılmayan fakat sportif ve turistik dalışlar için uygun olan malzemeler dalış esnasında kullanılabilir. Dalış esnasında karada veya ilgili makamlardan izin alınmış teknelerde, yüksek basınçlı dalış tüpü doldurma kompresörleri bulundurulabilir. Dalış esnasında yasak bölgeler hariç dalış bölgelerinde fotoğraf ve video çekimi yapılması serbesttir. Bu amaçla ilgili her türlü malzeme kullanılabilir.

  Dalış Eğitimi Verme, Dalış Yaptırma ve Dalış Yapma Yetkisi
  Madde 7 — 1, 2 ve 3 yıldız dalıcı, uzman dalıcı, 1 ve 2 yıldız eğitmen dalıcı eğitimleri, Federasyon yetki belgesine sahip dalış kurum ve kuruluşlarında, bu dalış kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışan, gerekli yetkiye sahip eğitmen dalıcılar tarafından verilebilir. Dalış kurum ve kuruluşları bu eğitim sırasında, Federasyon tarafından hazırlanan ve Genel Müdürlükçe onaylanan standart eğitim programlarını uygulamak zorundadır. Dalış kurum ve kuruluşlarının vermiş oldukları eğitim programları sonucunda mezun olan kursiyerlere, gördükleri kursun seviyesine göre Federasyonun (CMAS/SCSPF) 1, 2, 3 yıldız dalıcı, uzman dalıcı, 1 veya 2 yıldız eğitmen dalıcı sertifikaları verilir. Diğer eğitim sistemlerinin sertifikaları, öncelikle Federasyonun dalıcı sertifikasının verilmiş olması kaydıyla ilave olarak verilebilir.
  3 yıldız eğitmen dalıcı ve rehber dalıcı eğitimleri ise her yıl bir kere ve ayrı ayrı tarihlerde olmak üzere Federasyon tarafından görevlendirilen kurs direktörü yönetimince verilir. Kurs direktörü birlikte çalışacağı eğitmen dalıcı kadrolarını seçerek Federasyonun onayına sunar. Bu kurslarda da Federasyonun standart eğitim programı uygulanır.
  Dalış eğitimi verebilmek ve dalış yaptırabilmek için ilgili dalış kurum ve kuruluşlarının yetki belgesine sahip olmaları şarttır.
  Eğitmen dalıcı ve/veya rehber dalıcı belgesine sahip olan kişiler münferit olarak dalış eğitimi veremez ve dalış organizasyonları düzenleyemez. Bu kişilerin Federasyon yetki belgesine sahip dalış kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışıyor ve bu kuruluş bünyesinde yıllık eğitmenlik ve/veya rehberlik aidatlarının ödeniyor olması kaydıyla söz konusu faaliyetleri düzenlemeleri mümkündür. Bu faaliyetlerin güvenli dalış standartlarına uygun olarak yürütülmemesinden dolayı bağlı oldukları kuruluşun yöneticileri de cezai ve hukuki açıdan sorumludur.
  Yetki belgesi sahibi dalış kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışan eğitmen dalıcı ve rehber dalıcılar, sadece o dalış kurum ve kuruluşlarının açmış olduğu kurslarda görev alabilir ve eğitim verebilir. Söz konusu eğitmen dalıcı ve rehber dalıcılar kursiyerlerinin pratik deniz eğitimlerini yaptırmak amacıyla, geçici süreyle denize sahili olan bir başka ildeki dalış merkezinin tekne ve malzemelerinden faydalanabilir, ancak bu dalış merkezlerinde çalışamaz. Aksine uygulamaların tespiti halinde ilgili dalış kurum ve kuruluşlarının yöneticileri cezai ve hukuki açıdan sorumlu tutulurlar.
  Federasyon tarafından verilmiş olan, eğitmen dalıcı ve/veya rehber dalıcılar, dalış kurum ve kuruluşlarından sadece birisinde çalışma ve eğitim verme hakkına sahiptir.
  Kurum ve kuruluşlardan talepte bulunulması ve Federasyonun yıllık faaliyet programında bulunması durumunda, Federasyon denetimi altında, Federasyon tarafından görevlendirilen eğitmenler tarafından da, bu Yönetmelikte belirtilmiş olan dalıcı kursları düzenlenebilir.
  Ülke sınırları içerisinde dalış yapacak olan Türk dalıcılarda, Federasyonun (CMAS/SCSPF) dalıcı sertifikası olması mecburidir. Uluslararası geçerliliği olan diğer sistemlerin sertifikalarına sahip olan dalıcılar, CMAS ve Federasyonun kabul ettiği standartlar esas alınarak Federasyonun yapmış olduğu anlaşma hükümlerinde belirtilmiş seviyedeki CMAS-SCSPF kursuna katılma hakkına sahiptirler. Ülkemizde geçici olarak bulunan yabancı uyruklu turistlerde Federasyonun (CMAS/SCSPF) brövesine sahip olma mecburiyeti aranmaz.
   
 2. Devamı

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Dalış Eğitim Programı

  Dalış Eğitimine Başlanılması
  Madde 8 — Federe spor kulüpleri verecekleri tüm dalıcı ve eğitmen dalıcı kursları için geçerli olmak üzere, yıllık kurs eğitim programlarını hazırlayarak Federasyona onaylatır ve bu programı uygular. Eğitimin başlangıcından önce eğitim göreceklerin isim listesini Federasyona bildirir.
  Dalış merkezleri ve üniversite sualtı birimleri, sadece eğitmen dalıcı kurslarında geçerli olmak üzere, eğitimin başlangıç tarihinden 15 gün önce Federasyondan izin alarak, kursiyerlerin isim listesini Federasyona bildirirler.
  Dalış kurum ve kuruluşları her dalıcı ve eğitmen dalıcı için birer dosya açarak, ön koşul ve standartların yerine getirildiğine dair evrakı istendiğinde ibraz etmek üzere, muhafaza etmekle yükümlüdür. Bu evrakın mezuniyet tarihinden itibaren 10 yıl müddetle muhafaza edilmesi zorunludur.

  Dalıcı Eğitimlerinde Uyulacak Ön Koşullar
  Madde 9 — Federasyon tarafından tutulan kayıtlar esas olmak üzere dalıcı eğitiminde uyulacak ön koşullar şunlardır:
  a) 1 yıldız dalıcı;
  1) 14 yaşını doldurmuş olmak, (18 yaşından küçüklerden veli izin belgesi alınır.)
  2) Federasyon tarafından hazırlanmış yeterli yüzme bildiğine dair beyanını havi, dalış yapmasında engel bulunmadığına ilişkin sağlık bildirim formunu imzalayarak beyan ve ibraz etmek,
  3) İlköğretim diploması veya eşdeğer bir öğrenim belgesine sahip olmak.
  b) 2 yıldız dalıcı;
  1) 15 yaşını bitirmiş olmak, (18 yaşından küçüklerden veli izin belgesi alınır.)
  2) Federasyon tarafından hazırlanmış dalış yapmasında engel bulunmadığına ilişkin sağlık bildirim formunu imzalayarak beyan ve ibraz etmek,
  3) İlköğretim diploması veya eşdeğer bir öğrenim belgesine sahip olmak,
  4) Federasyonun 1 yıldız dalıcı belgesini veya onayladığı eşdeğer bir belgeyi almış olmak,
  5) 1 yıldız dalıcı belgesini aldıktan sonra en az yirmi açık deniz dalışı yapmış olduğunu dalış kayıt defteriyle belgelemek.
  c) 3 yıldız dalıcı;
  1) 18 yaşını doldurmuş olmak,
  2) Federasyon tarafından hazırlanmış dalış yapmasında engel bulunmadığına ilişkin sağlık bildirim formunu ilgili uzman doktora imzalatarak beyan ve ibraz etmek,
  3) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
  4) Federasyonun 2 yıldız dalıcı belgesini veya onayladığı eşdeğer bir belgeyi almış olmak,
  5) 2 yıldız dalıcı belgesini aldıktan sonra en az kırk dalış yaptığını dalış kayıt defteriyle belgelemek,
  6) 2 yıldız dalıcı diploma tarihinden itibaren en az dört ay geçmiş olmak.
  d) Rehber dalıcı;
  1) T.C. vatandaşı olmak,
  2) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
  3) Federasyonun en az 3 yıldız dalıcı diploma veya kimlik belgesine sahip olmak, (Geçici mezuniyet belgesi geçerli değildir.)
  4) 22 yaşını doldurmuş olmak,
  5) Federasyon tarafından hazırlanmış dalış yapmasında engel bulunmadığına ilişkin sağlık bildirim formunu ilgili uzman doktora imzalatarak beyan ve ibraz etmek,
  6) Rehber dalıcı eğitiminin başlama tarihinden önce, son bir yıl içerisinde en az kırk açık deniz dalışı yapmış olduğunu dalış kayıt defteriyle belgelemek,
  7) Uluslararası geçerliliği olan yabancı bir dili bilmek ve eğitim başlangıcında Federasyon görevlilerince yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmak.
  8) Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, 5 yıl veya daha fazla ağır hapis cezasıyla mahkum edilmemiş olmak,
  9) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre bir defada altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.
  e) 1 yıldız eğitmen dalıcı;
  1) Federasyonun 3 yıldız dalıcı belgesini veya onayladığı eşdeğer bir belgeyi almış olmak,
  2) 3 yıldız dalıcı eğitimini bitirme tarihinden sonra en az altı ay geçmiş olmak ve bu süre içerisinde on beş tanesi 30 metre olmak kaydı ile en az elli dalışı kayıt defteriyle belgelemek,
  3) Dalış kurum ve kuruluşlarında en az dörder kişilik gruplara en az sekiz defa grup liderliği yapmış olduğunu ve bu dalışlardan en az ikisinin derin, akıntı, soğuksu, sınırlı görüş veya tatlı su dalışı olduğunu belgelemek,
  4) 19 yaşını doldurmuş olmak,
  5) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
  6) Federasyon tarafından hazırlanmış dalış yapmasında engel bulunmadığına ilişkin sağlık bildirim formunu ilgili uzman doktora imzalatarak beyan ve ibraz etmek,
  7) Bu maddenin (d) bendinin 8 ve 9 uncu alt bentlerindeki şartları taşımak,
  8) Eğitimin sonunda yapılacak sınavda başarılı olmak.
  f) 2 yıldız eğitmen dalıcı;
  1) Federasyonun 1 yıldız eğitmen dalıcı belgesini veya Federasyonun onayladığı eşdeğer bir belgeyi almış olmak,
  2) 1 yıldız eğitmen dalıcı eğitimini bitirme tarihinden sonra en az 1 yıl eğitmen dalıcılık yapmak ve bu süre içerisinde en az dört kursta 2 ve 3 yıldız eğitmen dalıcılara asistanlık yaptığını belgelemek,
  3) 21 yaşını doldurmuş olmak,
  4) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
  5) Federasyon tarafından hazırlanmış dalış yapmasında engel bulunmadığına ilişkin sağlık bildirim formunu ilgili uzman doktora imzalatarak beyan ve ibraz etmek,
  6) Bu maddenin (d) bendinin 8 ve 9 uncu alt bentlerindeki şartları taşımak,
  7) Eğitimin sonunda yapılacak sınavda başarılı olmak.
  g) 3 yıldız eğitmen dalıcı;
  1) Federasyonun 2 yıldız eğitmen dalıcı belgesini veya Federasyonun onayladığı eşdeğer bir belgeyi almış olmak,
  2) 2 yıldız eğitmen dalıcı eğitimini bitirme tarihinden sonra en az iki yıl geçmesi, bu iki yılda en az iki eğitmen dalıcı kursunda görev yapmış olmak ve bu görevde başarılı olduğunu, kursun yöneticisi tarafından Federasyona gönderilecek başarılıdır raporu ile belgelemek,
  3) 24 yaşını doldurmuş olmak,
  4) En az yüksek okul mezunu olmak,
  5) Federasyon tarafından hazırlanmış dalış yapmasında engel bulunmadığına ilişkin sağlık bildirim formunu ilgili uzman doktora imzalatarak beyan ve ibraz etmek,
  6) 2 yıldız eğitmen dalıcı olma tarihinden itibaren en az onbeş 1 yıldız dalıcı, on 2 yıldız dalıcı, beş 3 yıldız dalıcı yetiştirmiş ve diplomalarını imzalamış olmak,
  7) Bu maddenin (d) bendinin 8 ve 9 uncu alt bentlerindeki şartları taşımak,
  8) Eğitimin sonunda yapılacak sınavda başarılı olmak.
  h) Kurs direktörü olabilme ön koşulları;
  1) Federasyonun 3 yıldız eğitmen dalıcısı olmak,
  2) Federasyon kurullarından birinde en az iki yıl görev almış olmak,
  3) 3 yıldız eğitmen dalıcı olduğu tarihten sonra en az iki yıl geçmiş olmak, bu süre içerisinde Federasyonun aletli dalış etkinliklerinden en az üçünde görev almış olmak,
  4) Federasyonun açtığı 3 yıldız eğitmen dalıcı ve/veya rehber dalıcı eğitimlerinde en az iki kez görev almış olmak,
  5) Federasyonun bilgisi dahilinde en az iki kez uluslararası bir etkinliğe ve/veya ulusal şuraya katılmış olmak,
  6) Uluslararası geçerliliği olan yabancı bir dili iyi derecede bilmek,
  7) Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren fakülte veya dengi okulu mezunu olmak,
  8) 30 yaşını doldurmuş olmak,
  9) Bu maddenin (d) bendinin 8 ve 9 uncu alt bentlerindeki şartları taşımak,
  ı) Çeşitli dallardaki uzmanlık eğitimlerine katılım ön koşulları;
  Uzmanlık eğitimlerine katılım ön koşulları, CMAS ve/veya Federasyon tarafından belirlenir.
  Yabancı uyruklular için, öğrenim belgesi ile bu maddenin (d) bendinin 8 ve 9 uncu alt bentlerinde yer alan şartları taşıma zorunluluğu aranmaz.
   
 3. Dalıcıların Tanımı, Görev, Yetki ve Sorumlulukları
  Madde 10 — Dalıcıların tanımı, görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
  a) 1 yıldız dalıcı; Dalış donanımlarını takıp, söküp, kuşanabilen, bunları sığ eğitim sularında doğru olarak kullanıp dalabilen ve yanında en az 3 yıldız dalıcı ile açık deniz dalışları yapmaya hazır dalıcıdır. 1 yıldız dalıcı en çok 18 metreye kadar dalış yapabilir.
  b) 2 yıldız dalıcı;Açık deniz dalış deneyimi olan dalıcıdır. 2 yıldız dalıcı, en az 2 yıldız dalıcı ile birlikte, en çok 30 metreye kadar dalabilir. 18 yaşından küçük 2 yıldız dalıcılar en az 3 yıldız dalıcı liderliğinde en çok 24 metreye kadar dalabilir. 18 yaşından büyük 2 yıldız dalıcılar eğitim amaçlı olarak, eğitmen dalıcı denetim ve gözetiminde en çok 42 metreye kadar dalış yapabilir.
  c) 3 yıldız dalıcı; Değişik düzeylerdeki dalıcılara önderlik yapabilecek beceride olan dalıcıdır. Liderlik yaptığı dalış grubunun güvenli dalış standartlarına uygun dalış yapmasını sağlamakla yetkili ve sorumludur. En çok 30 metreye kadar dalabilir. Eğitim amaçlı olarak, eğitmen dalıcı denetim ve gözetiminde 42 metreye dalış yapabilir.
  d) Rehber dalıcı; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre doğal ve kültürel varlıkları koruyan, yabancı uyrukluların Türk karasularında yapacakları dalışlarda dalış önderliği görevini üstlenen, dalışı tasarlayan, güvenli dalış kurallarını uygulayan ve uygulatan dalıcıdır. Dalışla ilgili kural dışı davranışlarda bulunanları uyarmak ve gerekirse dalıştan alıkoymak, dalış süresince dalış donanımının kullanımı, bakımı ve korunması rehber dalıcının sorumluluğundadır.
  Rehber dalıcı her yıl Federasyonun yayımladığı faal listede yer alabilmek için, yıllık aidatını yatırdığını belgelemek zorundadır. Bu listede 3 yıllık süre içerisinde yer almayan rehber dalıcı, ilk açılacak rehber dalıcı eğitimine başvurur. Eğitimin sonunda yapılacak olan sınavda başarılı olması şarttır.
  Rehber dalıcının, içinde bulunulan sezonda çalışma yetkisine sahip olup olmadığı, rehber kartının üzerinde yapışık olan geçerlilik etiketinden anlaşılır. Bu etiket her sezon başında Federasyon tarafından bastırılarak, aidatını ödeyen rehber dalıcıya gönderilir.
  e) 1 yıldız eğitmen dalıcı; 1 yıldız dalıcı eğitimlerini açıp yönetmeye, sınavını yapmaya ve değerlendirmeye yetkilidir. Federasyonun verdiği görevleri yerine getirir ve istediği bilgileri verir.
  f) 2 yıldız eğitmen dalıcı; 1, 2 ve 3 yıldız dalıcı eğitimlerini açıp, yönetmeye, sınavını yapmaya ve değerlendirmeye yetkilidir. 1 yıldız eğitmen dalıcı eğitiminde asistan olarak görev yapar. Federasyonun verdiği görevleri yerine getirir ve istediği bilgileri verir.
  g) 3 yıldız eğitmen dalıcı; Her düzeyde dalıcı eğitiminin yanı sıra Federasyon izniyle 1 ve 2 yıldız eğitmen dalıcı eğitimlerini açar ve yönetir. Federasyonunun açacağı 3 yıldız eğitmen dalıcı ve rehber dalıcı eğitimlerinde eğitmen dalıcılık yapar. Federasyonun verdiği görevleri yerine getirir ve istediği bilgileri verir.
  h) Kurs direktörü; Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (h) bendinde belirtilen özelliklere sahip 3 yıldız eğitmen dalıcılar veya bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce Federasyon tarafından kendisine kurs direktörlüğü görevi verilmiş olanlar Federasyona başvurduklarında kurs direktörü belgesi alırlar. Federasyonun düzenlemiş olduğu 3 yıldız eğitmen dalıcı ve rehber dalıcı eğitimlerinde yönetici olarak görev alır. Kurs direktörleri Federasyonun onaylamadığı eğitim sistemi standartlarını kullanamaz ve bunların belgesini imzalayamazlar. Görevlendirildiğinde, Federasyon adına dalış kurum ve kuruluşlarının yıllık düzenli araç, gereç, donanım ve işlev denetlemelerini, diğer eğitim ile uygulama denetlemelerini yapar. Federasyonun verdiği görevleri yerine getirir ve istediği bilgileri verir.

  Eğitimi Bitirenlerin Belgelendirilmesi
  Madde 11 — Dalış kurum ve kuruluşları eğitim sonunda başarılı olanlara, bu eğitimi tamamladıklarına ait belgelerini verirler. Geçici belgenin birinci suretini ve eğitimle ilgili gerekli bilgileri en geç 3 ay içerisinde Federasyona gönderirler. Belirlenmiş olan belge ve bilgiler Federasyona ulaştığında, Federasyon dalıcı kimliğini hazırlar ve gerektiğinde bir eğitim anketi ile birlikte dalıcının adresine veya ilgili dalış kurum ve kuruluşlarına gönderir.
  Üniversitelerin sualtı birimlerinden gelecek eğitim tamamlama belgeleri ve kimlik talepleri, adayların öğrenci veya üniversite mensubu belgelerinin ibrazı ile geçerli olur.
  Federasyon gerekli gördüğü takdirde, dalış kurum ve kuruluşlarının vermekte olduğu eğitimlerini, Federasyon tarafından görevlendirilen kişi veya bu konuda bilgi ve tecrübesine güvenilen eğitmenlerce denetler. Denetim sonucunda düzenlenen rapora göre eğitimde olumsuz bir durum söz konusu ise, bu dalış kurum ve kuruluşları hakkında gerekli idari ve cezai işlem yapılır.

  Federasyon Tarafından Dalış ile İlgili Olarak Hazırlanan Belge, Kimlik ve Yayınlar
  Madde 12 — Federasyon tarafından dalış ile ilgili olarak hazırlanan belge, kimlik ve yayınlar şunlardır;
  a) Dalıcı sicil defteri,
  b) Dalış kayıt defteri,
  c) Düzeye göre kimlikler;
  1) 1 yıldız dalıcı diploma ve kimliği,
  2) 2 Yıldız dalıcı diploma ve kimliği,
  3) 3 Yıldız dalıcı diploma ve kimliği,
  4) Rehber dalıcı diploma ve kimliği ve kimlik geçerlilik etiketleri,
  5) Uzman dalıcı diploma ve kimliği,
  6) 1Yıldız eğitmen dalıcı diploma ve kimliği,
  7) 2 Yıldız eğitmen dalıcı diploma ve kimliği,
  8) 3 Yıldız eğitmen dalıcı diploma ve kimliği,
  9) Kurs direktörü diploma ve kimliği,
  d) Değişik seviyelerdeki dalıcı, uzman dalıcı, rehber dalıcı ve eğitmen dalıcıların eğitimlerinde kullanılacak kitap, literatür ve eğitim video kasetleri ile cdleri Federasyon kurulları tarafından hazırlanır ve Federasyon tarafından çoğaltılarak, dalışla ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtılır. Dalış kurum ve kuruluşları eğitimlerinde bu belgeleri, materyalleri ve defterleri kullanmak zorundadır.

  Dalış Kurum ve Kuruluşlarının Federasyon Yetki Belgesi Almak İçin Uyması Gereken Şartlar
  Madde 13 — Dalış kurum ve kuruluşları, yetki belgesi verilmesinde 1, 2, 3, 4 ve 5 yıldızlı dalış kurum ve kuruluşu olarak gruplandırılır. Bu gruplandırmanın standartları ve şartları talimatla belirlenir.
  Dalış kurum ve kuruluşları, her yıl 1 Ocak - 15 Nisan tarihleri arasında bir dilekçe ile, yeni yetki belgesi almak üzere Federasyona başvururular.
  Federasyon, başvuran merkezlerin bu şartları sağlayıp sağlamadığını denetlemek amacıyla, teknik açıdan gerekli tecrübeye sahip kişi veya eğitmen dalıcılardan oluşturduğu Denetleme Kurulunu belirler. Denetleme Kurulu uygulayacağı denetleme programını Federasyona sunar ve onaylanmasını müteakip, denetlemelerini 15 Nisan - 15 Mayıs tarihleri arasında yaparak tamamlar. Denetleme sonucunda Federasyonun belirlediği sınıflandırmalarda yetki belgesi alması uygun görülen tüm dalış kurum ve kuruluşları açıklanır.
  Denetleme sonucu yeterli görülen ve yıllık belge ücretini ödemiş merkezlere ve ücretten muaf olan kulüplere, Federasyon tarafından düzenlenen Federasyon yetki belgesi, en geç 1 Haziran tarihine kadar verilir. Federasyon yetki belgesi, üzerinde belirtilen tarihler arasında bir yıl geçerlidir. Her yıl, denetleme ve belge yenileme işlemi Federasyonun belirlediği standartlar ve şartlar çerçevesinde yapılır.
  Merkezlerin çalıştırdıkları eğitmen dalıcı ve rehber dalıcıların isimleri, mutlaka yetki belgelerinde listelenmiş olmalıdır.
  Gerek görüldüğü takdirde; federasyon yetki belgesi sahibi dalış kurum ve kuruluşlarının taahhütlerini yerini getirip getirmedikleri, yıl içerisinde de Denetleme Kurulu tarafından denetlenebilir. Denetlemelerde;
  a) Yetki belgesi,
  b) Rehber ve eğitmen dalıcıların belgeleri ve sayıları,
  c) Dalıcılara ait sigorta poliçeleri,
  d) Dalış teknesi ile ilgili teknik değerlendirme,
  e) Dalış malzemeleri ile ilgili teknik değerlendirme,
  f) İlk yardım malzemeleri ile ilgili teknik değerlendirme,
  dikkate alınacaktır. Bu denetlemeler sonucunda Federasyon yetki belgesi alma şartlarından bir veya birkaçını ihlal ettiği anlaşılan dalış kurum ve kuruluşları hakkında gerekli uyarılar yapılır. Verilen süre içerisinde ihlal giderilmediği takdirde yetki belgesi, ilk seferde 3 aydan 6 aya kadar geçici olarak iptal, 5 milyar Türk Lirası idari para cezası, tekrarı halinde sürekli iptal ve10 milyar Türk Lirası idari para cezası verilir.
  Federasyon denetiminde kurulan tüm dalış kurum ve kuruluşlarının yerli ve yabancı dalıcılara ve dalıcı adaylarına her türlü dalış eğitimlerini vermek ve tecrübe artırıcı sportif amaçlı dalışlar yaptırabilmek amacıyla, dalış yapabilmeleri için, Federasyon yetki belgesine sahip olmaları ve günlük dalıcı bildirim listesi ile dalış yapılacak bölgenin koordinatlarını Sahil Güvenlik Komutanlığına (yoksa yetkili jandarma karakoluna) veya yetki alanına girdiği takdirde il veya ilçe emniyet müdürlüklerine vermeleri yeterlidir. Denetleme yapacak makamlarca bir başka yetki belgesi aranmaz."
  "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 6 (Altı) kişiden kalabalık gruplar halinde olmamak ve ilgili güvenlik birimlerine bildirim yapmış olmak ve bu Yönetmelik hükümlerindeki tüm emniyet kurallarına uymak kaydıyla kendi imkanlarıyla ticari olmayan dalış organizasyonları yapabilirler.
  Dalış kurum ve kuruluşları, sportif dalış dışında acentalık faaliyetlerinde bulunmak isterlerse Kültür ve Turizm Bakanlığından seyahat acentası belgesi ve yapacağı faaliyet için gerekli olan izni almak zorundadırlar. Aksi takdirde 3 milyar Türk Lirası idari para cezası ile birlikte 6 aydan 1 yıla kadar yetki belgelerinin geçici olarak iptaline karar verilir.
   
 4. Sporcuların Yetiştirilmesi
  Madde 14 — Federasyonun görev ve yetki alanındaki spor dallarında yarışmalara katılacak sporcular, federe olmuş sualtı kulüplerinde veya Federasyonun açacağı kurslarda yetiştirilir.

  Yabancı Eğitmen Dalıcıların İstihdamı
  Madde 15 — Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan eğitmen dalıcıları istihdam edecek dalış kurum ve kuruluşları, ticaret ve çalışma mevzuatında belirtilen ve yabancı uyrukluların Türkiye’de çalışma esaslarını belirleyen koşulları yerine getirdikten sonra, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 28 inci maddesine uymak zorundadırlar.

  Yıllık Aidat ve Belge Ücretleri
  Madde 16 — Denetlemeler sonucu Federasyon yetki belgesi almaya hak kazanan dalış kurum ve kuruluşları her yıl başında Federasyon Yönetim Kurulunca tespit edilecek yıllık Federasyon yetki belgesi aidatını Genel Müdürlüğün banka hesabına yatırırlar.
  Söz konusu dalış kurum ve kuruluşları verdikleri eğitimler sonucunda mezunlara verilecek dalıcı diploma ve kimlik belgeleri ile bu Yönetmelikte belirtilen dalıcı sicil defteri ve dalış kayıt defterinin belirlenmiş ücretlerini de Genel Müdürlüğün banka hesabına yatırarak Federasyondan tedarik ederler.
  Federe olan ve Federasyonun düzenlediği yarışmalardan paletli yüzme, zıpkınla balık avı, sualtı ragbisi ve sualtı hokeyi dallarının ve ileride Federasyon tarafından belirlenerek duyurulacak dalların en az ikisinde yetiştirdiği sporcuları yarışmalara gönderen amatör spor kulüpleri yetki belgesi ücretinden muaftırlar. Bu kulüplerin çalıştırdıkları eğitmen dalıcı ve rehber dalıcıların yıllık aidatları ve kursiyerlerine verecekleri belge, diploma ve kimlik kartlarının ücretleri bu muafiyetin dışındadır.

  Yurt Dışı Eğitim
  Madde 17 — Dalış kurum ve kuruluşları yurt dışı eğitim ağırlıklı organizasyonlarını ve bu alandaki spor faaliyetlerini Federasyonun bilgi ve denetimine sunmak zorundadırlar.

  Dalış Kayıt Defteri
  Madde 18 — Dalıcılar, Federasyon kurullarının tespit ettiği standartlarda dalış kayıt defteri tutmak zorundadır. Dalış kayıt defterine, her dalışın kaydı günü gününe yazılır ve dalış amiri yoksa dalış arkadaşı tarafından ve eğer varsa dalış kuruluşları tarafından imzalanır. Daha üst düzey eğitimlere katılacak dalıcılar mutlaka dalış kayıt defterini ibraz etmek zorundadır. İbraz etmeyen dalıcılar eğitimlere katılamaz.

  Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının Dalış Emniyeti
  Madde 19 — Dalış yapacakların dalış emniyeti ve can güvenliği kendilerine aittir.
  Yetkili eğitmen dalıcı, rehber dalıcı ve/veya dalış lideri, dalış için gerekli emniyet tedbirlerini eksiksiz olarak almakla yükümlüdür. Dalışlardan önce ve dalış esnasında dalıcının emniyet kurallarını ihlal etmesi, yetkili eğitmen dalıcı, rehber dalıcı veya dalış liderinin talimat ve direktiflerine aykırı davranış sebebiyle veya diğer kişisel hatalarından kaynaklanacak problemlerden dolayı, eğitmen dalıcı, rehber dalıcı veya dalış lideri sorumlu değildir. Ancak, dalış yaptıracak dalış kurum ve kuruluşları dalıştan önce, her dalıcıdan emniyetli dalış kuralları ve risklerin kabulü belgesini imzalatarak almış olmalıdır. 18 yaşından küçük dalıcıların emniyetli dalış kuralları ve risklerin kabulü belgeleri kanuni veli veya vasisi tarafından da imzalanmalıdır.

  Yabancıların Dalış Emniyeti
  Madde 20 — Yabancı uyrukluların sportif ve turistik dalışlarını, dalış merkezi bünyesinde ve bu merkezde görevli Türk rehber dalıcı nezaretinde yapmaları zorunludur. Dalış yapacak yabancıların dalış emniyeti ve can güvenliği kendilerine aittir. Dalış esnasında rehber dalıcı fiilen yabancı uyruklu dalıcılarla dalmakla, kültür ve tabiat varlıklarının korunması, dalıcıların can ve mal güvenliklerinin sağlanması konularında gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Dalışlardan önce ve dalış esnasında dalıcının emniyet kurallarını ihlal etmesi, yetkili eğitmen dalıcı, rehber dalıcı veya dalış liderinin talimat ve direktiflerine aykırı davranış sebebiyle veya diğer kişisel hatalarından kaynaklanacak problemlerden rehber dalıcı sorumlu değildir. Ancak dalış yaptıracak tüm kuruluşlar dalıştan önce her dalıcıdan emniyetli dalış kuralları ve risklerin kabulü belgesini imzalatarak almış olmalıdır. 18 yaşından küçük dalıcıların emniyetli dalış kuralları ve risklerin kabulü belgeleri kanuni veli veya vasisi tarafından da imzalanmalıdır.

  Dalış Limitleri ve Dalış Yasakları
  Madde 21 — 1 yıldız dalıcılar başlarında 3 yıldız en az bir dalıcı ya da eğitmen dalıcı olmadan dalış yapamazlar. 18 yaşından küçük 2 yıldız dalıcılar en az 3 yıldız dalıcının liderliğinde en çok 24 metreye kadar dalabilir. 18 yaşından büyük 2 yıldız dalıcılar ise bir araya gelerek dalış yapabilirler. 3 yıldız dalıcılar ve eğitmen dalıcılar ise bir araya gelerek dalış yapabilecekleri gibi, daha alt seviyedeki dalıcılara da liderlik yapabilirler.
  Dalışlar esnasında her dalıcının bir dalış arkadaşının olması mecburidir. Tek başına dalış hiçbir gerekçe ve koşulda yapılamaz.
  Dalıcılar kendi sertifika düzeylerinde belirlenmiş olan yetkileri dahilindeki derinlik limitlerini aşamaz, aşmaya zorlayamaz ve zorlanamazlar. Bu limitler 1 yıldız dalıcılar için en fazla 18 metre, daha üst seviyedeki dalıcılar için 30 metredir.
  Sportif amaçlı aletli dalışlar için genel derinlik limiti 30 metredir. Ancak, eğitim amaçlı dalışlarda bu limit, yetkili eğitmen dalıcının nezaretinde dalmak şartıyla 42 metredir. 30 metreyi aşan derinliklere dalış planlanacak ise gerekli ilave emniyet tedbirlerinin alınması ve devamının sağlanması mecburidir.
  Kesinlikle dekompresyonlu dalışlar yapılamaz.
  Eğitim amaçlı ve sportif gece dalışları eğitmen dalıcıların kontrolünde ve dalış bildirim formunu Sahil Güvenlik Komutanlığına ( yoksa Jandarma Karakollarına ) dalıştan önceden vermek kaydıyla yapılabilir.
  Eğitim amaçlı dalışlar haricinde, sportif ve turistik dalışlar esnasında kaldırma balonu veya aynı amaçlı malzemelerin kullanılması yasaktır.
  Aletli dalışlarda su ürünleri avcılığı yasaktır.
  Arkeolojik, kültürel ve doğal değerlere dokunmak, zarar vermek, konumunu bozmak ve müze yetkililerine göstermek amacıyla bile olsa, bunların deniz tabanından alınması ve su üstüne çıkarılması yasaktır. Bu değerler görüldüğünde ilgili ve yetkili mercilere yeri ve konumu hakkında bilgi verilmesi zorunludur. Yapılacak dalışlarda sualtı ekolojik dengesini bozacak ve değiştirecek faaliyetlerde bulunulamaz.  Dalışlarda Kullanılacak Tekneler
  Madde 22 — Bu Yönetmeliğe göre yapılacak dalışlarda Türk tekneleri dışında tekne kullanımı yasaktır. Dalışlar, Türk dalış kurum ve kuruluşlarında ve Türk rehber dalıcının denetim ve gözetiminde yapılır.

  Malzeme Bakımı
  Madde 23 — Sportif ve turistik amaçlı dalış düzenleyen dalış kurum ve kuruluşları sahip oldukları ve kullandıkları dalış malzemelerini, standartlarına uygun zaman aralıklarında test ve bakımlarını yetkili mercilere yaptırarak, yapılacak denetlemelerde bunlara ilişkin dokümanları ibraz etmek zorundadırlar.
   
 5. Müeyyideler
  Madde 24 — Bu Yönetmelik kapsamında;
  a)Yetki belgesi olmadan eğitim veren dalış kurum ve kuruluşları, dalış yaptırmaları halinde, dalış faaliyetlerinden men edilirler.
  b)Yetki belgesi alan, ancak kayıtlı ve yetkili eğitmen dalıcı ve/veya rehber dalıcısı olmamasına rağmen dalış organizasyonları düzenleyen ve/veya dalış yaptırdığı tespit edilen dalış kurum ve kuruluşlarına, yetki belgelerinin 3 aydan 6 aya kadar geçici olarak iptali, 5 milyar Türk Lirası idari para cezası, eylemin tekrarı halinde 6 aydan 1 yıla kadar geçici iptali ve 10 milyar Türk Lirası idari para cezası verilir.
  Yetkili dalış kurum ve kuruluşlarına bağlı olmadan dalış organizasyonu yapan, birden fazla dalış merkezinde kayıtlı olarak çalışan dalıcıya belgesinin 3 aydan 6 aya kadar geçici olarak iptali, 2 milyar Türk Lirası idari para cezası, eylemin tekrarı halinde belgesinin 6 aydan 1 yıla kadar geçici olarak iptali ve 5 milyar Türk Lirası idari para cezası verilir.
  c) Yetki belgesi alan dalış merkezinde kayıtlı ve yetkili olmamasına rağmen kaçak olarak kurs verenler, kursu veren eğitmenin kursiyerlerin diplomalarını usulsüz olarak imzalayan yetkili eğitmenin eğitmenlik ve dalıcı belgeleri iptal edilir. Bu usulsüzlüğün yapıldığı dalış kurum ve kuruluşunun yetki belgesi 1 yıl süre ile geçici olarak iptal edilir ve 25 milyar Türk Lirası idari para cezası verilir.
  d) Federasyon tarafından belirlenen eğitim müfredatının uygulanmaması, kurs sonunda mezuniyet belgesinin verilmemesi, CMAS-SCSPF belgesi verilmeden diğer sistemlerin belgesinin verilmesi, Federasyon tarafından istenilen ve öğrenciye ait olan belgelerin muhafaza edilmemesi hallerinde dalış kurum ve kuruluşunun, yetki belgesi 3 aydan 6 aya kadar geçici olarak iptal, 3 milyar Türk Lirası idari para cezası, eylemin tekrarı halinde 6 aydan 1 yıla kadar geçici olarak iptal, 5 milyar Türk Lirası idari para cezası verilir.
  e) Dalış organizasyonları ve eğitimlerinin güvenli dalış standartlarına uygun olarak yürütülmemesi halinde, ilgili dalış kurum ve kuruluşunun yetki belgesi ile dalışı yaptıran kişilerin eğitmenlik ve/veya dalıcı belgeleri 6 aydan 1 yıla kadar geçici olarak iptal edilir ve dalış kurum ve kuruluşu ile birlikte dalışı yaptıran kişilere 5 milyar Türk Lirası idari para cezası, eylemin tekrarı halinde belgeler 1 yıldan 3 yıla kadar geçici olarak iptal edilir ve 15 milyar Türk Lirası idari para cezası verilir.
  Dalış organizasyonları ile eğitimlerinin güvenli dalış standartlarına uygun olarak yürütülmemesi sonucunda hayati tehlike arz edecek şekilde yaralanma veya ölüm meydana gelirse dalış kurum ve kuruluşunun yetki belgesi, dalışı yaptıran kişilerin dalıcı, eğitmen, rehber belgeleri süresiz olarak iptal, kurum veya kuruluş ile dalışı yaptıran kişilere 25’er milyar Türk Lirası idari para cezası verilir.
  f) Türk vatandaşları, CMAS-SCSPF dalıcı belgesi olmaksızın Türk karasularında dalış yaparsa dalıcı dalıştan alıkonulur, dalış yaptıran kurum ve kuruluşun yetki belgesi 3 aydan 6 aya kadar geçici olarak iptal, 3 milyar Türk Lirası idari para cezası, eylemin tekrarı halinde 6 aydan 1 yıla kadar geçici olarak iptal, 5 milyar Türk Lirası idari para cezası verilir.
  g) İlgili kurum veya kuruluşlarca belirtilen koordinatların dışındaki alanlarda ve /veya belirlenen usul ve esaslar haricinde dalış yaptıran dalış kurum ve kuruluşlarına 1 milyar Türk Lirası idari para cezası verilir.
  Yukarıda belirlenen eylemleri işleyen kişiler hakkında, Cumhuriyet Başsavcılıklarınca Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri uyarınca gerekli takibat yapılır.
  Yukarıdaki bentlerde belirtilen suçlarla ilgili cezalar, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği uyarınca teşekkül eden ceza kurullarınca verilir."


  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Çeşitli ve Son Hükümler

  Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önceki mevzuata göre alınmış olan bröveler geçerlidir. Dalış yetki belgeleri ise süreleri sonuna kadar geçerliliğini korur.

  Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
  Madde 25 — 15/8/1990 tarihli 20606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sualtı Sporları, Cankurtarma ve Sukayağı Federasyonu Dalış Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük
  Madde 26 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme
  Madde 27 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

  —— • ——

  Ek Madde 1 — Genel Müdürlük tarafından yetki belgesi verilen dalış kurum ve kuruluşlarının listesi Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığının yetkili birimlerine veya Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilir. Liste her 6 ayda bir güncellenir.

  YÖNETMELİKTEKİ DEĞİŞİKLİKLER

  Resmi Gazete Yayım Tarihi: 02 Mayıs 2004 Resmi Gazete Yayım No: 25450

  * 1. Maddesi değiştirilmiştir.
  * 4. Maddesinde yer alan “Dalış Merkezi” tanımı değiştirilmiş, “Sportif Dalışlar”
  tanımından sonra gelmek üzere “Sportif Faaliyetler” tanımı eklenmiştir.
  * 7. Maddesinin beşinci fıkrasından sonra yeni fıkra eklenmiştir.
  * 9. Maddesine yeni fıkra eklenmiştir.
  * 13.Maddesinin altı ve yedinci fıkraları değiştirilmiş ve maddeye yeni yeni fıkra
  eklenmiştir.
  * 24.Maddesi madde başlığı ile birlikte değiştirilmiştir.
  * EK 1. Madde ilave edilmiştir.