Tekne üzerine rehin koymak

Konu, 'Tebliğler' kısmında atonal tarafından paylaşıldı.

 1. atonal

  atonal Ahmet A.

  Mesajlar:
  19
  Şehir:
  Antalya
  Favori Makine:
  OKUMA
  Herkese merhaba, henüz 4 ay önce yapılmış özel statüde bir tekneyi almayı planlıyoruz.Ancak tekne 5 yaşını doldurmadığı için resmi olarak satışı yapılamıyor.Biz de noter sözleşmesi yaparak ve tekneye ödediğimiz miktar kadar noterden rehin koyup 5 yıllığına kiralayıp daha sonra da ruhsatı üzerimize almayı düşünüyoruz.Bu noktada birkaç hususu sormak istiyorum:
  1-) Tekneye noterden rehin koydurmak mümkün mü?(Zira deniz araçlarına noterden rehin koyulamaz diye bir bilgi geldi)
  2-) Noterde yapacağımız sözleşmeye"bu tekne şu tarihte felan kişiye hiçbir bedel olmaksızın ruhsat devri yapılacaktır" gibi bir madde eklenebilir mi?
  3-) Eğer tekne üzerine noterden rehin konulursa tekne sahibine yani kiralayan kişiye her hangi bir icra gelirse rehinli tekneye de icra uygulanır mı?
  4-) Bu konuda kullanabileceğimiz sözleşme örneği olan var mı?

  Yardımcı olursanız sevinirim.Şimdiden teşekkürler
   
 2. İlhan15

  İlhan15 İlhan TOPCU

  Yaş:
  51
  Mesajlar:
  81
  Şehir:
  MERSİN
  Favori Kamış:
  D.A.M
  Favori Makine:
  D.A.M
  En İyi Avı:
  7 Kg Sapan Balığı
  Selam Ahmet bey...
  Tekne ye noter kanalıyla rehin konulur..

  Örnek bir İçtihat..
  T.C.
  Yargıtay
  Hukuk Dairesi 19

  Tarih : 04-02-2003
  Esas Yıl / No : 2001 / 9699
  Karar Yıl / No : 2003 / 993

  MENFİ TESPİT DAVASI - DAVACININ DAVASINI USULÜNE UYGUN OLARAK KANITLAYAMADIĞI - DAVALININ KENDİSİNE TEKLİF OLUNAN YEMİNİ YERİNE GETİRDİĞİ - DAVANIN REDDİNİN İSABETLİ OLUŞU

  * İcra ve İflas Kanunu (İİK)(2004) : MADDE 72 |

  ÖZET: MAHKEMECE, DAVACI DAVASINI USULÜNE UYGUN OLARAK KANITLAYAMADIĞI, DAVALININ KENDİSİNE TEKLİF OLUNAN YEMİNİ EDA ETMESİ DE NAZARA ALINARAK DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMİŞ OLMASI İSABETLİDİR.
  İÇERİK
  Dava: Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  Karar: Davacı vekili, müvekkilinin babası S.... Y...'ın A... Ş.... isimli bir tefeciden borç para aldığını 9.9.1997 keşide 9.10.1997 vade tarihli 730.000.000.TL'sı bedelli bono verdiğini ayrınca bu borca teminat olarak müvekkiline ait teknenin tefeci A... Ş....'in elemanı olan davalıya 9.9.1997 tarihinde noterde rehnedildiğini, borç ödenmesine rağmen, davalının ipoteği paraya çevirmek için ihtarname gönderdiğini beyan ederek rehin belgesinin iptaline, rehnin gemi sicilinden terkinine müvekkilinin davalıya borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

  Davalı vekili, haksız davanın reddi gerektiğini savunarak davacının %40 tazminata mahkum edilmesini istemiştir. Mahkemece, davacı davasını usulüne uygun olarak kanıtlayamadığı, davalının kendisine teklif olunan yemini eda etmesi de nazara alınarak davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

  Sonuç: Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 04.02.2003 gününde oybirliği ile karar verildi.

  Rastgele
   
 3. İlhan15

  İlhan15 İlhan TOPCU

  Yaş:
  51
  Mesajlar:
  81
  Şehir:
  MERSİN
  Favori Kamış:
  D.A.M
  Favori Makine:
  D.A.M
  En İyi Avı:
  7 Kg Sapan Balığı
  Selam Ahmet Bey... REHİN HAKKI SAHİBİNE, SATIŞA MUVAFAKAT ETMEME HAKKI TANIMAZ. İçtihat yol gösterir sanırım..

  T.C.
  Yargıtay
  Hukuk Dairesi 12

  Tarih : 12-05-2016
  Esas Yıl / No : 2016 / 708
  Karar Yıl / No : 2016 / 14104

  REHİN ALACAKLISININ SATIŞA MUVAFAKAT ETMEDİĞİ GEREKÇESİ İLE SATIŞ TALEBİNİN REDDİ REHİN HAKKI ŞİKAYET
  * İcra ve İflas Kanunu (İİK)(2004) : MADDE 100 |

  ÖZET
  REHİN ALACAKLISININ MUVAFAKAT ETMEDİĞİ GEREKÇESİ İLE SATIŞ TALEBİNİN REDDİ ÜZERİNE MEMUR MUAMELESİNİN İPTALİNE İLİŞKİNDİR. REHİN HAKKI, SAHİBİNE, SATIŞA MUVAFAKAT ETMEME HAKKI TANIMAZ. İHALE BEDELİNİN, RÜÇHANLI ALACAĞI KARŞILAYIP KARŞILAYAMAYACAĞI SATIŞ SONUCUNDA BELLİ OLACAĞINDAN, İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE BELİRTİLEN SEBEPLE SATIŞ TALEBİNİN REDDEDİLMESİ USUL VE YASAYA AYKIRIDIR.MAHKEMECE, ŞİKAYETİN KABULÜNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR.
  İÇERİK
  DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

  KARAR : Borçlu aleyhine genel haciz yolu ile başlatılan ilamsız takipte, alacaklının talebi ile icra müdürlüğünce, hacizli olan ... plakalı aracın kaydında lehine rehin şerhi bulunana İİK'nun 100. maddesi uyarınca müzekkere gönderildiği, cevabında, 77.000 TL kefaletten dolayı rehin şerhinin devam ettiğini, araç satışına muvafakati olmadığını bildirdiği, alacaklının satış talebi üzerine, icra müdürlüğünce, rehin alacaklısının satışa muvafakat etmediği gerekçesi ile satış talebinin reddi yönünde işlem tesis edildiği, alacaklının icra mahkemesine şikayet yolu ile başvurarak, satış talebinin reddine dair memurluk işleminin iptalini talep ettiği, mahkemece şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

  Rehin hakkı; bir alacağı temine yarayan, başkasına ait menkul mal veya hak üzerinde tesis edilen sınırlı bir ayni hak olup, alacaklıya, borçlulardan alacağını alamaması halinde, rehinli malın satış bedelinden alacağını tahsil yetkisi veren bir haktır. Rehin hakkı, sahibine, satışa muvafakat etmeme hakkı tanımaz. İhale bedelinin, rüçhanlı alacağı karşılayıp karşılayamayacağı satış sonucunda belli olacağından, icra müdürlüğünce belirtilen sebeple satış talebinin reddedilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

  O halde mahkemece, şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

  SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK'nun 366. ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12.05.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

  Rastgele
   
 4. atonal

  atonal Ahmet A.

  Mesajlar:
  19
  Şehir:
  Antalya
  Favori Makine:
  OKUMA
  İlhan Bey, ilginiz ve verdiğiniz bilgilerden ötürü çok teşekkür ederim.